Trường học thân thiên, học sinh tích cực

Địa chỉ: Xóm 6 - Nghĩa Bình - Tân Kỳ - Nghệ Â